CUVIEDDHU

CUVIEDDHU

Cuvieddhu
‘Ncere nà vota n’omicieddhu…
Tutti ù chiamavanu Cuvieddhhu…
All’apparenza paria nù barboni
ma avia sicuramente nà penzioni…
‘Nciò pajisi girijandu s’inda jia
e quasi tutti i rifiuti si ricogghja…
No facia ù campa…Ere nà mania…
E forse mancu cuntu s’inda rendia…
Puru si nnà cosa ‘on ere ‘bbona
sà levava a’ casa sua sutta a’ Cona…
Nà stanza o’ primu pianu occupava…
ò secundu e tierzu,ammunzeddhava…
Cassaluori,cascietti,sieggi,padieddhj…
e ‘nnà muntagna e atrhi cosicieddhj….
Quandu moriu, dà discarrica privata,
l’amici ‘ndà cacciaru nà bella camiata…
S’ere vivu mò,cù chiddha ossessioni,
e ccù l’esperienza longa dà selezzioni,
‘nciò settori dà pazzatura controllata…
ù fhacienu Assessore a’ Differenziata…
e risorvienu puru ù giru porta a porta
e senza paga.’Nci bastava nà sporta!

Peppe Sestito


Lascia un Commento