PATRE CANNATA di ANTONIO ACHILLE SESTITO

PATRE CANNATA di ANTONIO ACHILLE SESTITO 

(PATRE CANNATA – IL FRATE A CUI PIACEVA IL VINO)

LEGGERE AD LTA VOCE ED IL DIVERTIMENTO E’ ASSICURATO!

PATRE CANNATA

Era ‘n’annata ‘e vera caristia,
ed a Novembre  avia già nivicatu.
‘E fami ‘a ggenti povara moria
ed ogni ppatre stava custernatu.

Corcunu jìa ‘o cummentu pe’ ddui favi,
‘na guccia d’ogghiu, cincu  sei patati;
ma puru jendu ddhà ti nd’addunavi
ca ‘i monaci suffrianu peju ‘e l’atri.

‘I questuanti jìanu camminandu,
dicendu ‘a litania ‘e tutti ‘i Santi,
cu’ ‘a testa vascia sulu ‘suspirandu,
videndu sempe ‘a vertula vacanti.

De vinu imbeci, e ffu ‘na maravigghia,
chiddh’annu si nda fice ‘on si sa’ qquantu.
Inchjru finu all’urtima bottigghia
e rringrazziaru Dio: ca armenu, intantu,

avianu corchi ccosa ntr’a cantina,
chi ‘e ‘na manera  ‘n’atra,certamente,
era ‘nu signu d’a bontà Divi,na,
‘na grazzia ‘e nostru Patre Onnipotente.

Tra monaci de missa cu’ ‘u Guardianu,
quattru picozzi addetti a la cucina,
corchi atru a la dispenza e ll’ortulanu,
 eranu ‘n tuttu giustu na vintina.

‘Ntr’a cchisti nc’era Patl1e Bennardinu,
‘nu cannarutu ‘e vinu numar unu.
‘E nente ,si ‘intricava, ma p’o vinu
perdia li lumi, puru si a ddejunu,

tantu ca mbeci ‘e Patre Bennardinu,
non ‘sulu ntr’o cumnentu, ma p’a strata,
pc’ ccurpa ‘e chiddhu benedittu vinu
sempe chiamatu fu «Patre Cannata ».


.
Immaginati mo cu’ cchiddha annata
comu  si ricrijava. ‘St’ abbundanza
e ‘na vintina d’anni ‘on nc’era stata.
Dicìa: – Chist’annu ni l’inchjmu ‘a panza.

Imbeci Iu Guardianu, impenseritu
pe’ cchiddha spaventusa caristia,
sentendusi ogni jornu cchiù abbilitu,
chiamau ‘na sira tutti in sagrestia;

e qqandu ‘ntise ch’on si rijhatava,
cu’ bbuci chiara, lenta e mmisurata,
comu  ntr’a chiesi quandu predicava,
disse, accennandu ‘a prossima vernata:

– Cari fratelli in San Francesco e Ccristu,
vi pregu m’arricchiati ‘nu mumentu:
‘stu vernu si presenta troppu tristu,
speci ntr’a cchistu povaru cummentu.

Sugnu ‘u Guardianu, ma ‘a Democrazia
non mi permette ‘e fare de patruni;
non pozzu fare nente ‘e testa mia,
pecchì li cosi nostri su’ ‘n cumùni.

Puru potendu ‘on bogghiu fare tuttu.
Cercu l’ajutu vostru e lu consigghiu.
Vui già sapiti quantu ‘u friddu é bruttu
ed io ‘stu pisu ‘e sulu non m’u pigghiu.

Né  ffavi, né ccastagni, né ppatati;
cìciari pocu, corchi ppugnu ‘e ranu.
Lenticchj? De’ papuzzi su’ mmangiati;
‘na sporta ‘e ficu sicchi nni spesamu.

Siccomu la Divina Provvidenza
non é mmancata, né ppotia mancare,
de vinu inchjmme tutta la dispenza
e ppe’ du’ anni ni porrìa bastare.

Starìamu a ppostu  ssenza cchiu penseri
si ‘u vinu comn ‘u pane inchjsse ‘a panza;
ma quandu nd’hai vivutu ‘nu bicchéri,
a cchi nni serve tutta ‘st’abbundanza ?

‘U pane é nnicessariu cchiu d’o vinu.
Pensandu ‘e sufferenzi ‘e ‘sta vernata,
é mmegghiu ca tri qquarti ni ‘i vindimu
e II’esistenza nostra é assicurata.

Si ‘on accettati nente pozzu fare;
però vi avvertu ca mi lavu ‘i mani,
si ‘a ggenti doppu ncigna a mmurmurare
ca su’ mbriacùni tutti ‘i franciscani.

Si ‘sta proposta mia ch’é dde cristianu,
vi pareca po’ essere accettata,
pe’ ssignu ch’approvati, azàti ‘a manu.
Tutti l’azàru. Ma Patre Cannata

non  sulu non l’azàu, capuzzijava
guardandu nterra. Comu custernatu
parrava sulu e ttuttu s’agitava .
Disse ‘u Guardianu: – Su’ mmortificatu

Patre Cannata. Quantu mi dispiace,
vidire  ca  vui sulu a nnui
voliti ‘u disturbati ‘a santa paci.
Si aviti ‘na proposta puru vui,

non allongati ‘u mussu, ma, parrati.
Chiddhu  chi pproponiti, nui nsegretu
votamu. Comu fannu ‘i Deputati
qua’ndu hannu d’approvare ‘nu Decretu.

Puntandu ‘i mani   supa a li dinocchi,
addhirta si levau Patre Cannata,
guardandu in giru e rrotijandu l’occhi.
Cu’ cchiddha varva janca e ntabaccata,

chi n’ci arrivava finu a lu viddhicu,
paria na statua supa  ‘u monumentu
ntr’all’attu mu  si scuntra  cu’ ‘u nimicu.
Paria Mosé d’o vecchiu testamentu.

Mu fa’ bbidire ch’era troppu affrittu;
spremendusi, ‘na lagrima trovau
chi fforzi era mpenduta a Iu suffittu.
Doppu, sugghiuttijandu, cuminciau:

Quandu, tanti anni fa, ntr’a ‘ stu cummentu
ànima e ccorpu offrivi a nnostru  Dio,
io non pensava ca venia u mumentu
ch’avìa mu perdn ‘u sacrificiu mio.

E ccui potia cridire  ca ‘a vecchiaja
avia mu perdu l’ànima cu’ bbui,
doppu chi pe’ ttrent’anni ntr’a ‘sta  saja,
pregai  jettatu nterra finu ‘e dui?

lo non capisciu comu si po’ ffare
mu ni dannamu tanti sacerdoti.
Sulu pe’ ffare sordi  e ppe’ mmangiare.
‘A fami ‘e  stata puru ‘l’atri voti,

ma a  nnuddhu, criju, mai nei vinne a mmente
mu fa’ p’a panza tantu sacrileggiu.
Si  pp’a cuscenza vostra chistu è nnente,
p’e mmia é ‘nu gran peccatu e fforzi peggiu.

Vi servenu dinari? Su’ cen’ bbui .
Ma si boliti vui vi ‘i procurati:
Vinditivi ‘i missali ‘e tutti nui !..,
Vi pare pocu’? ‘I calici, ‘i parati;

si  accurre ‘na , campana ; li piviali
e ccriju ca vi abbasta tuttu chistu.
Ma vinu, nente! Mancu ‘nu boca1i,
ca ‘u vinu é Ssantu, è Ssangu ‘e Gesù Cristu.

Chi ddisse ‘u Jovi ‘e Pasqua ai cumbitati
all’urtima cena? «Eccu cca, viviti,
è  ssangu mio ». E bbui, gran sbirgognati,
surtantu  pe’ mmangiare v’u vinditi.

Ma io pe’ ccuntu mio non accunsentu,
e b’assicuru ca mi dole ‘u core.
Si vv’ostinati, dassu ‘stu cummentu;
ma vui mi custringiti u nesciu fore,

Prima ‘e ‘stasira dassu chistu ambiente.
Non mbogghiu stare cchiu, su’ nnasijatu:
Si all’atri bandi non si mangia nente,
‘u Sangu ‘e Gesù Cristu é rrispettatu.

E mmo votati  – disse-  Pe’ mmia ‘ n tantu,
sapiti comu  ‘a pensu, mallunntanu;
vaju mu  pregu a Dio. Spiritu Santu,
m’illunima ‘stu poveru Guardianu !

Vinti furu li monaci a vvotare,
ma ‘u risurtatu fu ddavveru stranu.
Cu’ sa’ chi mbrogghi chi  eppe  ‘e cumbinare:
Vinti Cannata e nnente  p’ o Guardianu.

intantu ‘u vurpagghiuni chianu chianu
era tornatu ‘o postu. S’ assettau,
guardandu chiddhi schedi; ma ‘o Guardianu,
chi ancora ‘n ‘ atra vota cuntau,

nci vinne  ‘u ride. Avanti a tutti quanti
– Patre Cannata – disse – ‘on ci ‘su’ Santi.
cuntu  e ricuntu ‘a conchiusioni é ‘a stessa,
cu’ ‘a scusa ‘e Cristu mi facisti fessa !

.
.
.

 

 

SCEGLI UNA RISPOSTA E PREMI VOTE

TI PIACE QUESTO RACCONTO?

View Results

Loading ... Loading ...

 

.
.
.

Antonio Achille Sestito. Antonio Achille Sestito nacque a Chiaravalle Centrale il 12 agosto 1888
e morì a Napoli il 27 gennaio 1965

Lascia un Commento